Wyrażanie potrzeb informacyjnych, lokalizowanie i wyszukiwanie danych cyfrowych, informacji i treści. Ocena trafności źródła i jego treści. Przechowywanie, zarządzanie i porządkowanie cyfrowych danych, informacji i treści.

1.1 Przeglądanie, wyszukiwanie i filtrowanie danych, informacji i treści cyfrowych

Wyrażanie potrzeb informacyjnych, wyszukiwanie danych, informacji i treści w środowisku cyfrowym, uzyskiwanie do nich dostępu i nawigowanie między nimi. Tworzenie i aktualizowanie osobistych strategii wyszukiwania.

1.2 Ocena danych, informacji i treści cyfrowych

Analizowanie, porównywanie, interpretowanie i krytyczna ocena wiarygodności i rzetelności (źródeł) danych, informacji i treści cyfrowych.

1.3 Zarządzanie danymi, informacjami i treściami cyfrowymi

Organizowanie, przechowywanie i odzyskiwanie danych, informacji i treści w środowisku cyfrowym; organizowanie i przetwarzanie danych w zorganizowany sposób.