Witamy w Bibliotece

Bezpieczeństwo

Ochrona urządzeń i treści cyfrowych oraz rozumienie ryzyka i zagrożeń w środowisku cyfrowym. Znajomość środków bezpieczeństwa i ochrony z uwzględnieniem skuteczności ich działania oraz poszanowania prywatności użytkownika.

4.1 Ochrona urządzeń

Ochrona urządzeń i treści cyfrowych, rozumienie ryzyka i zagrożeń w środowiskach cyfrowych.
Wiedza o środkach bezpieczeństwa i ochrony z uwzględnieniem ich skuteczności i poszanowania prywatności użytkownika.

4.2 Ochrona danych osobowych i prywatności

Rozumienie sposobów wykorzystywania i udostępniania danych osobowych, umiejętność chronienia siebie i innych przed zagrożeniami; rozumienie stosowania w usługach cyfrowych „Polityki prywatności” w celu informowania użytkowników o sposobach wykorzystywania zbieranych danych osobowych.

4.3 Ochrona zdrowia i dobrostanu

Umiejętność unikania zagrożeń zdrowia i fizycznego oraz psychicznego dobrostanu podczas korzystania z technologii cyfrowych.
Umiejętność ochrony siebie i innych przed możliwymi zagrożeniami w środowisku cyfrowym (np. cyberprzemocą) oraz znajomość technologii cyfrowych wspierających integrację społeczną i prospołeczne zachowania.

4.4 Ochrona środowiska

Świadomość wpływu technologii cyfrowych i korzystania z nich na środowisko

Komunikacja i współpraca

Interakcje za pomocą różnych technologii cyfrowych i rozumienie właściwych środków komunikacji cyfrowej w danym kontekście.

2.1 Interakcja za pośrednictwem technologii cyfrowych

Interakcja za pomocą różnych technologii cyfrowych i rozumienie właściwych środków komunikacji cyfrowej w danym kontekście.

2.2 Udostępnianie treści za pośrednictwem technologii cyfrowych

Udostępnianie danych, informacji i treści cyfrowych za pośrednictwem technologii cyfrowych, działanie w charakterze pośrednika; wiedza o zasadach cytowania i poszanowania praw autorskich.

2.3 Angażowanie się w sprawy obywatelskie za pomocą technologii cyfrowych

Uczestnictwo w życiu społecznym poprzez korzystanie z publicznych i prywatnych usług cyfrowych;
poszukiwanie możliwości działania i partycypacji obywatelskiej poprzez technologie cyfrowe.

2.4 Współpraca za pośrednictwem technologii cyfrowych

Wykorzystywanie narzędzi i technologii cyfrowych do współpracy oraz wspólnego organizowania i tworzenia danych, zasobów i wiedzy.

2.5 Netykieta

Świadomość norm behawioralnych i know-how podczas korzystania z technologii cyfrowych oraz interakcji w środowisku cyfrowym. Dostosowywanie strategii komunikacyjnych do konkretnych odbiorców oraz świadomość różnorodności kulturowej i pokoleniowej w środowisku cyfrowym.

2.6 Zarządzanie tożsamością cyfrową

Tworzenie i zarządzanie jedną lub wieloma tożsamościami cyfrowymi. Ochrona własnej reputacji i radzenie sobie z danymi, które wytwarza się za pomocą cyfrowych narzędzi, środowisk i usług.

Korzystanie z danych

Wyrażanie potrzeb informacyjnych, lokalizowanie i wyszukiwanie danych cyfrowych, informacji i treści. Ocena trafności źródła i jego treści. Przechowywanie, zarządzanie i porządkowanie cyfrowych danych, informacji i treści.

1.1 Przeglądanie, wyszukiwanie i filtrowanie danych, informacji i treści cyfrowych

Wyrażanie potrzeb informacyjnych, wyszukiwanie danych, informacji i treści w środowisku cyfrowym, uzyskiwanie do nich dostępu i nawigowanie między nimi. Tworzenie i aktualizowanie osobistych strategii wyszukiwania.

1.2 Ocena danych, informacji i treści cyfrowych

Analizowanie, porównywanie, interpretowanie i krytyczna ocena wiarygodności i rzetelności (źródeł) danych, informacji i treści cyfrowych.

1.3 Zarządzanie danymi, informacjami i treściami cyfrowymi

Organizowanie, przechowywanie i odzyskiwanie danych, informacji i treści w środowisku cyfrowym; organizowanie i przetwarzanie danych w zorganizowany sposób.

Korzystanie z urządzeń

Poprawna obsługa urządzeń cyfrowych przy wykonywaniu podstawowych czynności

0.1 Obsługa komputera

Uruchamianie komputera, używanie przycisków komputera i podstawowego interfejsu użytkownika.

0.2 Obsługa tabletu

Uruchamianie tabletu, używanie przycisków/ikon tabletu i głównego interfejsu użytkownika.

0.3 Obsługa smartfona

Uruchamianie smartfonu, obsługiwanie jego przycisków/ikon i obsługiwanie podstawowego interfejsu użytkownika.

0.4 Obsługa urządzeń peryferyjnych

Uruchamianie urządzeń peryferyjnych (drukarki, kamery internetowej, skanera, rzutnika, zewnętrznych napędów, kart itp.), obsługiwanie przycisków urządzeń peryferyjnych i podstawowego interfejsu użytkownika.

Rozwiązywanie problemów

Identyfikowanie problemów technicznych podczas obsługi urządzeń i korzystania ze środowiska cyfrowego oraz ich rozwiązywanie (zarówno drobnych, jak i bardziej złożonych problemów)

5.1 Rozwiązywanie problemów technicznych

Identyfikowanie problemów technicznych podczas obsługi urządzeń i korzystania z informacji w środowisku cyfrowym oraz ich rozwiązywanie (od drobnych do bardziej złożonych problemów)

5.2 Identyfikacja potrzeb i odpowiedzi technologiczne

Ocena potrzeb oraz identyfikacja, ocena, wybór i wykorzystanie narzędzi cyfrowych oraz możliwych odpowiedzi technologicznych oraz ich zastosowanie.
Dostosowywanie i personaliowanie środowiska cyfrowego do indywidualnych potrzeb (np. związanych z dostępnością treści)

5.3 Kreatywne wykorzystywanie technologii cyfrowych

Korzystanie z narzędzi i technologii cyfrowych w celu tworzenia wiedzy oraz wprowadzania innowacji w procesach i produktach.
Angażowanie się indywidualnie i zbiorowo w procesy poznawcze w celu zrozumienia i rozwiązania problemów koncepcyjnych oraz sytuacji problemowych w środowisku cyfrowym

5.4 Identyfikowanie braków we własnych kompetencjach cyfrowych

Rozumienie, które kompetencje cyfrowe należy ulepszyć lub rozwinąć.
Wspieranie innych w rozwoju ich kompetencji cyfrowych;
i poszukiwanie możliwości samorozwoju.
Bycie na bieżąco z postępem cyfrowym.

Tworzenie treści cyfrowych

Tworzenie i edytowanie treści cyfrowych w różnych formatach oraz wyrażanie siebie za pomocą środków cyfrowych

3.1 Opracowywanie treści cyfrowych

Tworzenie i edytowanie treści cyfrowych w różnych formatach.
Wyrażanie siebie za pomocą środków cyfrowych.

3.2 Integracja i ponowne opracowywanie treści cyfrowych

Modyfikowanie, udoskonalanie, ulepszanie i integrowanie informacji i treści z istniejącym zasobem wiedzy. Tworzenie nowych, oryginalnych i adekwatnych treści i źródeł wiedzy.

3.3 Prawa autorskie i licencje

Rozumienie, w jaki sposób prawa autorskie i licencje mają zastosowanie do danych, informacji cyfrowych i treści

3.4 Programowanie

Planowanie i opracowwywanie sekwencji zrozumiałych instrukcji dla systemu komputerowego, rozwiązywanie danego problemu lub wykonywanie określonego zadania.